افراد آنلاین: 30 نفر
حاضرین آقا: 13 نفر
حاضرین خانم: 12 نفر
اعضاء حاضر: 24 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 26 نفر
تعداد شکلک ها: 702 عدد